امراضی که در اثر حضور جنیات در بدن انسانها، عاید حال آنها میشود – المفلحون

اگر همسر یا شخصی از نزدیکان خانه را ترک کرده یا از محبت او کم شده است، باید در یک سوم شب (یعنی بین ساعت 2 تا 6 صبح) در مکانی خلوت دو رکعت نماز بخواند و پس از آن 17 مرتبه سوره جن را در حال نشسته قرائت کند. پس آنان اهل آتش اند، و در آن جاودانه اند. انعام:130) و برخی از آنان از فرمان الهی سرپیچی میکنند.(سبأ:12) و غرض از آفرینش آنان همانند انسان، پرستش خداوند است.(ذاریات:56) و بسیاری از آنان به دلیل نافرمانی و ضلالت، اهل دوزخ خواهند بود. 3. واجب شدن سجده در برابر آدم بر شیطان، که بنا به تصریح قرآن آن روز از بزرگان طایفه جن بود دلیل بر فضیلتِ نوع انسان بر جن میباشد.

این آیات یک قاعده را در مورد علم غیب بیان کرده که خدا كسى را بر غيب خود آگاه نمىكند و سپس «پیامبر برگزیده» را از این قاعده استثناء میکند. شخص مورد نظر خیلی زود به شما برمیگردد. اجنه و شیاطین با شنیدن کلمه مقدس «بسم الله» از محلی که در آن حضور دارند فرار می کند به خاطر همین است توصیه شده پیش از غذا خوردن و همچنین پیش از اینکه آب جوش روی زمین بریزید حتماً «بسم الله» بگویید تا شریک غذای شما نشده و برکت غذایتان کم نکند.

به گزارش خبرگزاری حوزه، کتاب «سر سفره خدا» با موضوع آشنائی با معارف قرآن کریم به شیوه پرسش و پاسخ به قلم محمد علی محمدی به رشته تحریر درآمده است که در شماره های مختلف تقدیم نگاه شما خوبان خواهیم کرد. در روایتی آمده است در زمان امام باقر7 شخصی به نام سعد اسکاف، جنیان را به صورت مردانی زاهد، و در زمان امام صادق7 ابن جبل آنها را به صورت سودانیان دیده بود.(کلینی، 1388،2: 242) در روایت دیگری آمده است شخصی اعمال حجش را اشتباه انجام داد و جنّی که به صورت انسان در آمده بود مسأله را به او فهماند، سپس امام صادق7 فرمود: او فردی از جن بود که قصد ارشاد تو را داشت.(حرعاملی، همان،25: 216) با این حال اقوال عالمان اسلامی در اینباره مختلف است.

آیا انسانها میتوانند جنیان را به خدمت بگیرند و به واسطۀ آنها از امور غیبی آگاه شوند؟ اکثر متکلمان آن را ممکن نمیدانند و معتقدند در این صورت معجزه داشتن پیامبران بیثمر میشود؛ چون از جمله معجزات آنان خبر دادن از امور غیبی و انجام دادن برخی کارهای خارق عادت بوده است. به فرموده قرآن، جنیان، خدمت کار حضرت سلیمان بودند. ای کاش به جای این که بپرسید آیا جنها با ما کار دارند میپرسیدید آیا ما انسانها با جنها کاری داریم؟ 11. مانند انسانها مرگ و میر دارند و گروهی جای گروهی را میگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید