اگر غمگین بود بی غم گردد

جنس جن. بهتر است باز از قرآن كريم مدد بگيريم: «آن گاه كه به فرشتگان گفتيم تا آدم را سجده كنيد، همه جز ابليس كه از جن بود و از فرمان پرودگارش سر برتافت سجده كردند». داستان فیلم حلقه درباره مرگ دختری به نام «کیتی» است که هفت روز بعد از تماشای یک فیلم مرده است. نتیجه اینکه جنیان و شیاطین به هیچ وجه سلطه قهری و غیر ارادی و تصرف بر انسان نداشته و هر گونه انحرافی که از سوی آنها درباره انسان صورت می پذیرد همراه با اختیار و اراده انسان می باشد ولی در اینکه برخی از سختی های زندگی انسان از طرف شیاطین است شکی نیست که جملگی برای امتحان و آزمایش ما است.بنابراین باید گفت بین سختی و انحراف تفاوت بسیاری وجود دارد.انحراف مختص مومنین نمی باشد اما سختی ها برای آنها مقدر شده است.

اگر زن عفیف و پاکدامنی در خواب ببیند کـه مرد شده اسـت و لباس آنها را پوشیده اسـت، تعبیرش خیر و درستی او میباشد، ولی اگر زن مفسدی باشد، تعبیرش شر و فساد او اسـت. حضرت دانیال «ع» میفرمایند: بدلیل این کـه لباس و حلۀ بهشتیان سبز میباشد، تعبیرش خوب اسـت، همانگونه کـه در قرآن کریم آمده: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَاِسْتَبْرَقٌ… اگر ببینی پیراهن تـو از بین رفته اسـت، قوت و نیروی تـو کاهش مییابد. به لطفا شبکه جهانی گلوبالیست ها این ماورا هر جای زمین دیده شود زود سانسور و از دید پنهان می شود. برای مثال یکی از دوستانم توانست با خانواده خود خانه ای را بخرد که صاحب قبلی آن را به خاطر صداهای عجیبی که می شنوید به حراج گذاشته بود.

اما این که از چه چیزهایی تغذیه میکنند، از روایات چنین برمیآید که آنها از بازمانده غذای انسان و مغز استخوان استفاده میکنند. اگر ببینی شلوار و پیراهن و کلاه و قبا و جبه و عمامه تـو همگی قرمز میباشند، جنگ و فتنه و آشوب و خون ریزی را دوست داری و بـه مردم بـه اندازه قرمزی آنها ستم و ستم می کني؛ اگر این خواب را در مسجد، عبادتگاه و چنین مکانهاي خوبی ببینی، شدت چیزهایي کـه گفته شد کمتر می باشد.

خواب دیدن لباس، سمبلی از خود عمومی فرد اسـت و این کـه چگونه خودرا میپذیرد. دیدن ریش در خواب بر ده وجه است. دیدن زنان در خواب، نشانه روبهرو شدن با دسیسه و نیرنگ اسـت. زیبا وبزرگ بودن سینه در خواب، برای کافر نشانه ی این است که وارد اسلام میشود و برای مسلمان گنهکار، نشانه توبه کردن و روی آوردن به طاعت و پرستش خداوند است و ممکن است نشانه آسان شدن امور سخت و دشوار نیز، باشد. و خداوند همانطور که در کتاب ایوب ذکر شده، ابلیس را برای این کار به چالش میکشد. چنین خوابهایی موجبات پریشانی و اضطراب را فراهم میآورد.

دیدگاهتان را بنویسید