تعبیر خواب خیانت – معنی خواب خیانت زن ، مرد یا …

خلقت جن به قبل از خلقت انسان بر میگردد و علت این گفته را میتواند به سجده نکردن شیطان استناد کرد زیرا شیطان که خود از جنیان است شش هزار سال خدا را عبادت کرد و بعد از آن انسان خلق شد که به فرمان خدا و به سمت آدم سجده نکرد و از کافران گردید, اما دقیق مشخص نیست که سالهای عبادت شیطان دنیوی بود یا اخروی (زیرا یک روز اخروی هزار سال دنیوی است) بنابراین هیچ مدرک و سندی دال بر اینکه اجنه چند سال قبل از خلقت انسان خلق شده بودند در دسترس نیست و فقط میتوان گفت که قبل از خلقت آدم اجنه وجود داشتند و تعداد آن ها از انسان ها بیشتر است.

تعبیر خواب خیانت زمانی معنا دارد که رویا را در نزدیکی سحر ببینید و موضوع خواب برگرفته از حوادث روز نباشد. در موارد نادر، خوابهای که در آن خیانت وجود دارد میتواند ناشی از خیانت واقعی در رابطهی شما باشد. بخش اول سوره جن، شرح داستان طایفهای از جن است که با شنیدن تلاوت قرآن، از فصاحت آن شگفت زده شده و با اذعان به شگرف بودن و نیز راهنما بودن قرآن، به پیامبر اسلام(ص) ایمان آورده، در برابر قرآن اظهار خضوع کرده و به معاد معتقد میشوند. و با آنچه بیان شد جای تردید نیست که جنیان نیز مانند ما انسانها دارای عقاید مختلف بوده و عدهای از آنها فاسق، فاجر، ظالم و کافرند و عدهای از آنها صالح، مومن و مسلمان میباشند و در مورد شیعه بودن بعضی از جنیان نیز شواهدی وجود دارد که صحت این مطلب نیز محرز شده است.

توضیح داده است که ما جنّ را با چشم نمیبینیم و بودن آنها را به ضرورت عقلی در نمییابیم، ولی به ضرورت عقلی امکان وجود آنها هست، زیرا قدرت خدای متعال را نهایتی نیست، از طرفی، چون پیامبران، که خدا به صدق آنان گواهی داده است، از وجود جنّ خبر دادهاند، پس علم به وجود آنها حاصل میشود. اگر در خواب ببینید کـه زن مورد علاقتان را میبوسید، این خواب نمادی از نقطه عطف در رابطه شـما اسـت. اگر ببینی زن خودت را فروختهاي، حرمت و بزرگی تـو از بین میرود و بد نام می شوي، مگر این کـه بـه غیر از این زن، زن دیگری هم داشته باشی، کـه در اینصورت تعبیرش این اسـت کـه کار تـو دوباره درست و برقرار میشود.

نه خواب سبك او را در برمی گيرد و نه خواب سنگين». اگر در خواب ببینید کـه با همسر خود دعوا می کنید، این خواب از موفقیتی بیسابقه در کسب و کارتان خبر می دهد. ابن سیرین می گوید: تعبیر دیدن زن خوب و چاق، فراوانی نعمت میباشد. ابن سیرین می گوید: تعبیر دیدن زن زشت و لاغر، قحطی و کمبود می باشد. اگر در خواب ببینید کـه همسر خودرا کتک می زنید، این خواب نمادی از احساسات پنهانی خواهد بود. بـه خودتان استراحت بدهید و آرامش درونی خودرا در تنهایی و خلوت بیابید.

دیدگاهتان را بنویسید