دیدن خواب ترسناک و ترس کودکان از تنها خوابیدن

خصوصیات فیزیکی جن از دید انسان؛ اعجاب آور است. شبلی در این باره معتقد است که رسولان حقیقی از جنس انساند ولی رسولان جنّ به معنای حقیقی رسول نیستند، بلکه خدا آنان را برانگیخته است تا کلام رسولان حقیقی را بشنوند و سپس به سوی قوم خود بروند و به انذار آنان بپردازند (ص 61). این سخن شبلی با گفته ابنعباس، که رسولان را از جنس انسان و انذارکنندگان را از جنس جنّ میدانسته(رجوع کنید بهابنکثیر،همانجا)،سازگار است. اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمیکند، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد.

و از فکر کردن به افراد مورد علاقهخود لذت زیادی خواهید برد. کارگردان های سینما و تلویزیون بر اساس شنیده ها فیلم های زیادی درباره این موجود ساخته اند. اگر از ظاهر این رمان فانتزی صرفنظر کنیم باید گفت متن این کتاب بسیار روان و بدون پیچیدگی نوشته شده است و خواننده را برای ادامه دادن آن ترغیب میکند. اگر بیند ریش او سیاه و سرخ بود، دلیل است او را داوری افتد به شغل کدخدایی.

حتی شادترین کودکان نیز با خاطراتی از نگرانی های واقعی و خیالی به خواب می روند و این نگرانی ها خود را در رویا نشان می دهد. اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج مردی با لباس سیاه از مقابلش میگذرد و نگاه ملامت آمیزی به او میکند نشانه آن است که سردی بی تقاوتی یکی از دوستان او را ناامید میسازد.

همانطور خواهید شد که خواستارش بودید . اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج میکند، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. اگر مردی بیند زن او را ریش است، دلیل که آن زن هرگز فرزند نیاورد. مثلاً یک طرف ریش بلند باشد و یک طرف آن کوتاه یا ریش را به طور دالبر قیچی کرده باشند. اگر کسی ریشهای خود را دراز بیند به اندازه، دلیل که کار و کدخدائی او ساخته گردد، اما چون درازی وی از ناف گذشته باشد، دلیل بر غم و اندوه کند.

دیدگاهتان را بنویسید