پس با من همراه باشید.!

در شاهنامه جن تنها یک بار در نامهٔ سعد بن ابیوقاص به سردار ساسانی رستم فرخزاد به کار رفته، که در آن سردار عرب «از جن و انسان و پیامبر هاشمی» سخن گفتهاست. هر کس با ایمان سوره مبارکه طارق را به جهت دفع دیو و پری سه بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند از شر آن ها محفوظ می ماند.

در صورتیکه خواب ارسالی شما بیشتر از ۷۵۰ کاراکترباشد، به ازای هر ۷۵۰ کاراکتر یک حق خواب از شما کسر خواهد شد! هماهنگی و راحتی در خانواده تان پایدار باقی میماند و لذت و شادی را به خانه شما میآورد. ارسال تعبیر خواب به ایمیل امکان پذیر نمی باشد و تعبیر ها فقط در سایت نوشته می شود.

دیدن اشکهای همسرتان در خواب از ورود مشکلاتی به زندگی شما خبر میدهد. اگر در خواب زنی را ببینید که رفتاری عجیب و غریب دارد( برای مثال سیگار میکشد یا در حال عشوه گری است) تعبیر آن است که شما به زودی مجبور میشوید که خودتان را با شرایط سازگار کنید. میتوانید با خریدن گل، شیرینی یا قرار گذاشتن با او و رفتن به رستوران اوضاع را کمی ملایم تر کنید و دوباره با یکدیگر ارتباط برقرار کنید. شما باید خودتان را برای مشکلات احتمالی آماده کنید تا به سرعت در برابر آنچه که رخ میدهد واکنش نشان بدهید.

شما اخیرا به شدت عصبی و کم طاقت شدهاید و نیاز دارید که کمی از همه چیز فاصله بگیرید. هرچه شدت و هیجان دعوایی که در خواب دیدهاید بیشتر باشد، موفقیت و پیروزی شما در واقعیت بدیهی تر خواهد بود. همان شب گربه بزرگ سیاه در حالیکه چوبی در دست داشت به همراه 13 گربه کوچک سراغم آمدند و مرا به شدت کتک زدند حال یک گربه تبدیل به 14 گربه شده بود .باز بستگان مرا راهنمایی کردند سراغ دعانویس های دیگری برویم. بنابراین، اگر همسر یا زن خود را در خواب دیده اید، باید رفتار او را با دقت بیشتری مورد توجه قرار بدهید.

دیدگاهتان را بنویسید