۸ – دندان !

جالب است بدانید جن ها هم عاشق جسم انسان ها و هم عاشق روح آنها می شوند چنانچه جنی به روح انسان علاقه مند شود میتوان نتیجه گرفت که پیگیر لذت جویی جنسی و جسمی از شخص نیست و علاقه اش بیشتر معطوف فعل و انفعالات روحی او می باشد. انسان تفاوت دارد، جن از پس مانده غذاي انسان بصورت بو كشيدن و يا مزه مزه كردن استفاده ميكنند.

داستانهاي زيادي در ادبيات ملل مختلف دربارة كيميا وجود دارد، ظاهراً عرفا داراي اين قدرت بودهاند(آنان كه به يك نظر خاك را كيميا كنند). در حالت دوم ميتوان به سه صورت به موضوع نظر داشت. در اين شاخه چگونگي تأثيرهاي ارادي در صورت اتصالش با موجودات ماورائي مورد نقد و بررسي قرار ميگيرد. با اينخصوصيّاتاگر بهكسيبگويند: يكسالديگر ميميرييا مثلاً دهسالديگر ميميري، دنيا در چشماو تاريكميشود؛ گوئيتمامعذابها را بر او وارد كردهو كوهها را بر سر او خرابمينمايند. اگر به دلیل دیدن خواب ترسناک از خواب پریدید سریعا خواب خود را یادداشت کنید.جزئیات خواب های شما می تواند برای رفع این مشکل بسیار مفید باشد.

در قدیم، ترکها برای در امان ماندن از آزار جنّیان میگفتند: «ان شاءالله وقتشان پرشگون باشد». در این نوع رویا شما در تقلا برای رسیدن یا سوار شدن به اتوبوس، قطار، هواپیما و … در جامعه امروز عليرغم تمام پيشرفتهاي صنعتي و علمي، هنوز افراد زيادي براي حل مشكلات خود به اين روشها روي ميآورند و به اين بهانهها مورد سوء استفاده قرار ميگيرند.

اين همان است كه در طول تاريخ افراد زيادي به دنبال آن بودهاند و قصد تبديل خاك به طلا داشتهاند. در طالعبيني اعتقاد بر اين است كه محل و موقعيت قرار گرفتن ستارگان در لحظه تولد نوزاد، بر سرنوشت و آينده او تأثير ميگذارد و از اين طريق نسبت به پيشگويي در مورد آينده اقدام ميشود. 7. يکي از راه هايي که خداوند براي بعضي ها به عنوان تنبيه قرار داد از طريق جادوگران و جنيان است . جاي بسي تأمل و تعمق است كه انسان ميتواند آن همه توان و نيروهاي خارقالعادة خود را(كه موهبتي الهي است) در راه شناخت حق تعالي صرف كند و جزو سالكان طريق اليالله قرار گيرد، با اين حال چگونه با استفادههاي منفي از توانمنديهاي خود جزو سالكان در طريق الي شيطان ميشود؟

دیدگاهتان را بنویسید